ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นำเกษตรกรไปฝึกอบรมการทำเชื้อรากำจัดศัตรูพืชและศึกษาศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

           เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 อาจารย์สายันต์ ปานบุตรและอาจารย์โกศล ตึกขาว ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำเกษตรกร อาจารย์พิเศษของวิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 12 คน ไปฝึกอบรมการทำเชื้อรากำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศุูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ ค่ายวิภาวดี

ฝึกอบรมการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ตัวอย่างเชื้อราที่สามารถนำไปขยายผล
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้

คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น