ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ ประจำปี 2558

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้ลงพื้นที่มาการคัดเลือกเกษตรกร ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ ำปี 2558 สาขาไร่นาสวนผสม เพื่อรับรางวัลในวันพืชมงคล  ซึ่งนายอภิชัย ช่วยสมบูรณ์ ประธานกลุ่มวิสหากิจชุมชนไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานบ้านบางใหญ่ ได้รับการพิจารณาจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพิจาราณาคัดเลือกระดับเขต มีหน่วยงานที่ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนนายอภิชัย ช่วยสมบูรณ์ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วิทยาลัยชุมชนพังงา หอการค้าจังหวัดพังงา กศน.อำเภอตะกั่วป่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาศักยภาพด้านการทำเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านบางใหญ่

            คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ได้ลงพื้นที่บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เพื่อศึกษาศักยภาพการทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านบางใหญ่ โดยมี อ.นิพนธ์  รัตนอาภรณ์ อ.สายันต์ ปานบุตร และนายโกศล ตึกขาว ทีมงาน พบว่า จากการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับทีมงาน การจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปทำเกษตรอินทรีย์นั้น จะต้องทำควบคู่กับงานประจำ คือ อาชีพประมง เมื่อมีเวลาว่างก็จะมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ และควรให้ทีมงานหาวิทยากรมาสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกรและนักศึกษา

          จากการที่วิทยาลัยชุมชนพังงาได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2557 ด้านเกษตร ผลจากการที่วิทยาลัยชุมชนลงไปดำเนินกิจกรรมทำให้ชุมชนบ้านในหนด อำเภอกระปง และชุมชนบ้านบางใหญ่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เกษตรกรสามารถร่วมกลุ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานและพัฒนาต่อยอดในการดำเนินการทำเป็นธุรกิจเกษตรแบบผสมผสาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรมีความรู้ในด้านการผลิตทางการเกษตร ระบบการตลาดธุรกิจการเกษตร กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/สังคม วิทยาลัยชุมชนพังงาต้องการให้ประชาชน เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรในจังหวัด ได้รับองค์ความรู้ในด้านการทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อการบริโภคและผลผลิตสามารถจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และจากการที่วิทยาลัยชุมชนพังงาได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และบางส่วนยังใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอยู่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรได้รับความรู้และผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อจำหน่วยได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรด้วยวิธีการทำเกษตรแบบอินทรีย์  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนพังงามีพันธกิจดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง สร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน สร้างชุมชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และชุมชนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มอื่นๆ ที่มีความสนใจต่อไป  จึงได้จัดทำโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และการบริการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางใหญ่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานให้แก่คนในชุมชน  (ฝึกอบรมการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ในการกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางใหญ่วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การทำน้ำหมักชีวภาพ

        เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2555 คณะทำงานโครงการได้ดำเนินกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ขยายต่อในการทำการเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลูกฝักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การนำไปฉีดในโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ บ่อปลาดุกเพื่อปรับสภาพน้ำ และนำไปแจกให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยได้จัดทำน้ำหมักชีวภาพ 3 สูตร คือ สูตรผัก ผลไม้ และสมุนไพร


 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรี

อาจารย์สายันต์ ปานบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการนำคณะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานตำบลเหมาะและนักศึกษา วชช.พังงา (สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี) จำนวน 44 คน ไปศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตรอินทรีย์ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2555วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมนักเกษตรอินทรีย์

อาจารย์สายันต์ ปานบุตร และนายโกศล ตึกขาว ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมโครงการอบรมนักเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชนในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเเรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรือนสาธิตเลี้ยงไก่พื้นเมือง

วชช.พังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี สร้างโรงเรือนสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในโครงการศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยความร่วมมือของบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาช่วยกันสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
ขั้นตอนการวางแผน

วางโครงสร้างโรงเรือน

ตัวโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง
อวนตาข่ายล้อมรอบตัวโรงเรือน

ประตูทางเข้าโรงเรือน
ไก่พื้นเมือง