ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ฝึกอบรมการปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์ให้กับนักศึกษา

          เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 จัดฝึกอบรมการปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี ภายใต้โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน โดยมีอาจารย์ราชัน ปัญญาจันทร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 25 คน

วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

งานเปิดฤดูการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา

        เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาได้จัดงานเปิดฤดูการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดพังงา ณ ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรนายเอนก จีวะรันต์ อ.กะปง จ.พังงา ในการนี้อาจารย์สายันต์ ปานบุตร อาจารย์โกศล ตึกขาว และนายอภิชัย ช่วยสมบูรณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานบ้านบางใหญ่ได้ไปเข้าร่วมในงาน

นำเกษตรกรไปฝึกอบรมการทำเชื้อรากำจัดศัตรูพืชและศึกษาศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

           เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 อาจารย์สายันต์ ปานบุตรและอาจารย์โกศล ตึกขาว ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นำเกษตรกร อาจารย์พิเศษของวิทยาลัยชุมชนพังงา จำนวน 12 คน ไปฝึกอบรมการทำเชื้อรากำจัดศัตรูพืช ณ ศูนย์บริหารจัดการศัตรูพืชจังหวัดสุราษฎร์ธานี และศุูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้ ค่ายวิภาวดี

ฝึกอบรมการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ตัวอย่างเชื้อราที่สามารถนำไปขยายผล
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคใต้

คณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฝึกอบรมการทำดินหมักชีวภาพ

                โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และการบริการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางใหญ่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดฝึกอบรมการทำดินหมักชีวภาพ ให้กับเกษตรบ้านบางใหญ่เพื่อใช้สำหรับการเตรียมดินปลูกพืชผัก ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 วิทยากรในการฝึกอบรมคือนายวิศิษฎ์ ขวัญดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส สำนักงานประมงจังหวัดพังงา มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและการใช้ดินหมักชีวภาพในการปลูกพืช
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำดินหมักชีวภาพในการใช้ปลูกพืชผักของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางใหญ่
สถานที่ดำเนินการ   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงาวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ ประจำปี 2558

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้ลงพื้นที่มาการคัดเลือกเกษตรกร ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ ำปี 2558 สาขาไร่นาสวนผสม เพื่อรับรางวัลในวันพืชมงคล  ซึ่งนายอภิชัย ช่วยสมบูรณ์ ประธานกลุ่มวิสหากิจชุมชนไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานบ้านบางใหญ่ ได้รับการพิจารณาจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพิจาราณาคัดเลือกระดับเขต มีหน่วยงานที่ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนนายอภิชัย ช่วยสมบูรณ์ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วิทยาลัยชุมชนพังงา หอการค้าจังหวัดพังงา กศน.อำเภอตะกั่วป่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาศักยภาพด้านการทำเกษตรอินทรีย์ชุมชนบ้านบางใหญ่

            คณะทำงานโครงการการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มเเข็งของชุมชน ได้ลงพื้นที่บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เพื่อศึกษาศักยภาพการทำเกษตรอินทรีย์ของชุมชนบ้านบางใหญ่ โดยมี อ.นิพนธ์  รัตนอาภรณ์ อ.สายันต์ ปานบุตร และนายโกศล ตึกขาว ทีมงาน พบว่า จากการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกับทีมงาน การจะเปลี่ยนวิถีชีวิตไปทำเกษตรอินทรีย์นั้น จะต้องทำควบคู่กับงานประจำ คือ อาชีพประมง เมื่อมีเวลาว่างก็จะมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ และควรให้ทีมงานหาวิทยากรมาสอนในหลักสูตรต่าง ๆ ด้วย เพื่อที่จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกรและนักศึกษา

          จากการที่วิทยาลัยชุมชนพังงาได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2557 ด้านเกษตร ผลจากการที่วิทยาลัยชุมชนลงไปดำเนินกิจกรรมทำให้ชุมชนบ้านในหนด อำเภอกระปง และชุมชนบ้านบางใหญ่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เกษตรกรสามารถร่วมกลุ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานและพัฒนาต่อยอดในการดำเนินการทำเป็นธุรกิจเกษตรแบบผสมผสาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรมีความรู้ในด้านการผลิตทางการเกษตร ระบบการตลาดธุรกิจการเกษตร กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/สังคม วิทยาลัยชุมชนพังงาต้องการให้ประชาชน เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรในจังหวัด ได้รับองค์ความรู้ในด้านการทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อการบริโภคและผลผลิตสามารถจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และจากการที่วิทยาลัยชุมชนพังงาได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และบางส่วนยังใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอยู่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรได้รับความรู้และผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อจำหน่วยได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรด้วยวิธีการทำเกษตรแบบอินทรีย์  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนพังงามีพันธกิจดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง สร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน สร้างชุมชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และชุมชนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มอื่นๆ ที่มีความสนใจต่อไป  จึงได้จัดทำโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และการบริการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางใหญ่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานให้แก่คนในชุมชน  (ฝึกอบรมการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ในการกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางใหญ่