ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การทำน้ำหมักชีวภาพ

        เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2555 คณะทำงานโครงการได้ดำเนินกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ขยายต่อในการทำการเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลูกฝักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การนำไปฉีดในโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ บ่อปลาดุกเพื่อปรับสภาพน้ำ และนำไปแจกให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยได้จัดทำน้ำหมักชีวภาพ 3 สูตร คือ สูตรผัก ผลไม้ และสมุนไพร


 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์จังหวัดกาญจนบุรีและลพบุรี

อาจารย์สายันต์ ปานบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการนำคณะสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานตำบลเหมาะและนักศึกษา วชช.พังงา (สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี) จำนวน 44 คน ไปศึกษาดูงานด้านการทำการเกษตรอินทรีย์ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดลพบุรี ในระหว่างวันที่ 19-22 สิงหาคม 2555วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2555

บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมนักเกษตรอินทรีย์

อาจารย์สายันต์ ปานบุตร และนายโกศล ตึกขาว ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมโครงการอบรมนักเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชนในระหว่างวันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเเรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โรงเรือนสาธิตเลี้ยงไก่พื้นเมือง

วชช.พังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี สร้างโรงเรือนสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ในโครงการศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานวิทยาลัยชุมชนพังงา โดยความร่วมมือของบุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาช่วยกันสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่
ขั้นตอนการวางแผน

วางโครงสร้างโรงเรือน

ตัวโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง
อวนตาข่ายล้อมรอบตัวโรงเรือน

ประตูทางเข้าโรงเรือน
ไก่พื้นเมือง

ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

        ว่าที่ ร.ต.สายันต์ ปานบุตร ผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในระหว่างวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ


วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จัดทำและวิพากษ์หลักสูตรเกษตรอินทรีย์

คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินการกิจกรรมจัดทำและวิพากษ์หลักสูตรเกษตรอินทรีย์ตามความต้องการของชุมชน ณ บ้านในหนด หมู่ที่ 4 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรได้แก่ นายเอนก จีวะรัตน์ (เกษตรกรแห่งชาติสาขาไร่นาสวนผสม) เกษตรอำเภอ และผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน ตำบลเหมาะ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน เพื่อร่วมกันจัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตการทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานวิทยาลัยชุมชนพังงาต่อไป
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพของชุมชนบ้านในหนด

          คณะทำงานโครงการศูนย์สาธิตการทำการเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานวิทยาลัยชุมชนพังงา ลงพื้นที่ศึกษาศักยภาพของชุมชนบ้านในหนด หมู่ที่ 4 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา  นำโดย      อ.สายันต์ ปานบุตร อ.วิวัตน์ชัย พิมพ์หอม และอ.โกศล ตึกขาว โดยลงพื้นที่ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2555 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายคือ จัดทำแผนที่ชุมชน ศึกษาบริบท และศักยภาพของพื้นที่บ้านในหนด
นักวิชาการเกษตร(พี่วีระ) กำลังชี้จุดในแผนที่ชุมชน

สัมภาษณ์คุณประเสริฐเจ้าของบ่อปลา

ทีมงานขมักเขม่นในการทำแผนที่ชุมชน

อ.วิวัตน์ชัย กำลังสัมภาษณ์ KI อย่างเข้าได้เข้าเข็ม

ลุงเขียวกำลังเรียกปลาตัวใหญ่ขึ้นมาให้ทีมงานดู