ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ฝึกอบรมการทำดินหมักชีวภาพ

                โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และการบริการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางใหญ่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดฝึกอบรมการทำดินหมักชีวภาพ ให้กับเกษตรบ้านบางใหญ่เพื่อใช้สำหรับการเตรียมดินปลูกพืชผัก ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2558 วิทยากรในการฝึกอบรมคือนายวิศิษฎ์ ขวัญดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงอาวุโส สำนักงานประมงจังหวัดพังงา มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและการใช้ดินหมักชีวภาพในการปลูกพืช
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำดินหมักชีวภาพในการใช้ปลูกพืชผักของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางใหญ่
สถานที่ดำเนินการ   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงาไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น