ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

การทำน้ำหมักชีวภาพ

        เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2555 คณะทำงานโครงการได้ดำเนินกิจกรรมการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อนำไปใช้ขยายต่อในการทำการเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลูกฝักปลอดสารพิษ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การนำไปฉีดในโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ บ่อปลาดุกเพื่อปรับสภาพน้ำ และนำไปแจกให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจการทำการเกษตรอินทรีย์ โดยได้จัดทำน้ำหมักชีวภาพ 3 สูตร คือ สูตรผัก ผลไม้ และสมุนไพร


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น