ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ ประจำปี 2558

          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร  ได้ลงพื้นที่มาการคัดเลือกเกษตรกร ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ ำปี 2558 สาขาไร่นาสวนผสม เพื่อรับรางวัลในวันพืชมงคล  ซึ่งนายอภิชัย ช่วยสมบูรณ์ ประธานกลุ่มวิสหากิจชุมชนไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสานบ้านบางใหญ่ ได้รับการพิจารณาจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการพิจาราณาคัดเลือกระดับเขต มีหน่วยงานที่ได้เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนนายอภิชัย ช่วยสมบูรณ์ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วิทยาลัยชุมชนพังงา หอการค้าจังหวัดพังงา กศน.อำเภอตะกั่วป่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น