ศูนย์สาธิตการทำเกษตรอินทรีย์วิทยาลัยชุมชพังงา

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มาให้กับเกษตรกรและนักศึกษา

          จากการที่วิทยาลัยชุมชนพังงาได้ดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2557 ด้านเกษตร ผลจากการที่วิทยาลัยชุมชนลงไปดำเนินกิจกรรมทำให้ชุมชนบ้านในหนด อำเภอกระปง และชุมชนบ้านบางใหญ่ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เกษตรกรสามารถร่วมกลุ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานและพัฒนาต่อยอดในการดำเนินการทำเป็นธุรกิจเกษตรแบบผสมผสาน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรมีความรู้ในด้านการผลิตทางการเกษตร ระบบการตลาดธุรกิจการเกษตร กลุ่มสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างเข้มแข็งและประสบผลสำเร็จ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การส่งเสริมสร้างพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน/สังคม วิทยาลัยชุมชนพังงาต้องการให้ประชาชน เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรในจังหวัด ได้รับองค์ความรู้ในด้านการทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อการบริโภคและผลผลิตสามารถจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และจากการที่วิทยาลัยชุมชนพังงาได้ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรแบบผสมผสานในปีที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และบางส่วนยังใช้ปุ๋ยเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอยู่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรได้รับความรู้และผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อจำหน่วยได้เพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรด้วยวิธีการทำเกษตรแบบอินทรีย์  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนพังงามีพันธกิจดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็ง สร้างงานและอาชีพให้กับชุมชน สร้างชุมชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น และชุมชนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มอื่นๆ ที่มีความสนใจต่อไป  จึงได้จัดทำโครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์และการบริการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางใหญ่ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานให้แก่คนในชุมชน  (ฝึกอบรมการทำเชื้อราไตรโคเดอร์มา) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่
 วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ในการกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรบ้านบางใหญ่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น